Belső adatvédelmi szabályzat

BELSŐ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadás dátuma: 2018. május 21.

Hatályba lépés dátuma: 2018.05.25.

Felelős készítő: Borsodi Balázs ügyvezető

Tartalomjegyzék

1. SZABÁLYZAT CÉLJA 3

2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 3

2.1 IDŐBELI HATÁLY 3

2.2 TERÜLETI HATÁLYA 3

3. FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 3

4. A SZABÁLYZAT LEÍRÁSA 3

4.1 ADATKEZELÉS 4

4.1.1 Kezelt adatok köre, adatok forrása, jogalap 4

4.1.2 Adatvédelmi kötelezettségek 5

4.1.3 Belső adatvédelmi nyilvántartás 5

4.1.4 Személyes és különleges adatok kezelése 6

4.1.5 Célhoz kötöttség, megsemmisítés, hibás adatok kezelése 7

4.1.6 Adatkezelés a BodyART Mozgásstúdió Kft. folyamataiban 8

4.1.7 Adattovábbítások szabályozása 8

4.1.8 Egyedi adatkezelési cselekmények szabályozása 8

4.1.9 Adatfeldolgozás 9

4.1.10 Hozzáférési jogosultságok 9

4.1.11 Érintett tiltakozása személyes adatainak kezelése ellen 9

4.1.12 Munkaviszonnyal összefüggésben kezelt személyes adatok 10

4.1.13 Adatbiztonság 12

5. KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYZATOK, JOGSZABÁLYOK, TÁJÉKOZTATÓ 14

6. MEGSZÜNTETÉSEK 15

7. MELLÉKLETEK 15

 

1 SZABÁLYZAT CÉLJA

A Szabályzat célja, hogy biztosítsa a BodyART Mozgásstúdió Kft. (továbbiakban: Társaság vagy BodyART Mozgásstúdió Kft.) tevékenysége során a személyes adatok védelméhez fűződő információs önrendelkezési jog érvényesülését, továbbá, hogy a Társaság által kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében meghatározza a személyes és különleges adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat és ezáltal különös figyelmet fordítsanak a személyes adatok és a különleges adatok védelmére.

Jelen szabályozás Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) alapján valamint a Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendeletére (továbbiakban:Rendelet) készült.

2 A SZABÁLYZAT HATÁLYA

2.1 IDŐBELI HATÁLY

Jelen szabályzat 2018.05.25-én lép hatályba.

 

2.2 TERÜLETI HATÁLYA

A Szabályzat területi hatálya Magyarország területére terjed ki.

Személyi hatály: Személyi hatálya kiterjed minden a BodyART Mozgásstúdió Kft.-vel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló-, vagy egyéb polgári jogi jogviszonyban álló személyekre,

Tárgyi hatály: Tárgyi hatálya kiterjed a Társaság által folytatott minden szóbeli, papír alapú és elektronikus adatkezelésre és adatfeldolgozásra, amely természetes személy adataira vonatkozik.

 

3 FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA

A szabályzat kidolgozásáért és karbantartásáért az ügyvezető felelős.

 

4 A SZABÁLYZAT LEÍRÁSA

A Társaság alaptevékenysége testedzési szolgáltatás, csoportos és személyi edzések. A Társaság tevékenysége során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) valamint a Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendelete (továbbiakban:Rendelet) hatálya alá tartozó adatkezelést végez.

Tekintettel arra, hogy a Társaság alaptevékenysége során tudomására jutnak a vendégek személyes adatai (elsősorban név, lakcím, telefonszám, email cím, fénykép és videofelvétel) illetve kerülnek a Társaság birtokába, ezért a Társaság a jelen szabályzat szerint gondoskodik az adatvédelmi törvényben előírt feltételek megvalósításáról, a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényben előírt kötelezettségek teljesítéséről.

 

4.1 ADATKEZELÉS

Az Infotv. és a Rendelet alapján adatkezelésnek minősül:az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)rögzítése.

A bodyART Mozgásstúdió Kft. adatkezelésének célja, hogy ügyfelei számára magasszintű szolgáltatást nyújtson.

Az adatkezelési tevékenységet a BodyART Mozgásstúdió Kft. az érintett adat jellegére is figyelemmel vagylagosan a Ptk. 6:272.§, vagy az érintett hozzájárulása alapján végzi.

A BodyART Mozgásstúdió Kft. adatkezelési nyilvántartási száma:……………………….

 1. Kezelt adatok köre, adatok forrása, jogalap

a./ A bodyART Mozgásstúdió Kft. tevékenysége során a vendégek által a Társaság által üzemeltetett bodyART Mozgásstúdió BUDA és bodyART Mozgásstúdió PEST telephelyein történő első látogatáskor kitöltött Regisztrációs lapon a vendég által megadott személyes adatokat kezel.

b./ A bodyART Mozgásstúdió Kft. kezeli továbbá mindazon személyes adatokat, amelyek a bodyART Mozgásstúdió Kft. tevékenysége során az előző pontban meghatározott személyes adatokkal kapcsolatosan keletkeztek, valamint amelyeket maguk az érintettek adnak meg.

Az Infotv. és a Rendelet alapján személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Ugyanezen jogszabályok határozzák meg, ki minősül „érintett” –nek. Érintett bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve –azonosítható természetes személy

A bodyART Mozgásstúdió Kft. személyes adatokat kezel.

A bodyART Mozgásstúdió Kft. adatkezelésének jogalapja az alábbiak szerint határozható meg.

Általánosságban a bodyART Mozgásstúdió Kft. adatkezelésének jogalapja az Infotv. 4.§ (1) pontja és 6.§ (1) a) pontja, tekintettel, hogy a Társaság szerződést köt a vendégeivel a Társaság által nyújtott testedzési szolgáltatások tekintetében és az ehhez kapcsolódó törvényi és szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli a Társaság a birtokába jutott személyes adatokat az Vendég/Érintett hozzájárulásának visszavonásáig..

Az adatkezelés jogalapját képezi a megbízási jogviszony alapján pedig a Ptk. 6:272.§-a.

A bodyART Mozgásstúdió Kft. által kezelt személyes adatok körét a Belső adatvédelmi nyilvántartás rögzíti (2. sz. melléklet szerint).

 1. Adatvédelmi kötelezettségek

Az Infotv. és a Rendelet alapján adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

A bodyART Mozgásstúdió Kft., adatkezelőként gondoskodik az adatok biztonságáról az alábbiak szerint:

A bodyART Mozgásstúdió Kft. a tudomására jutott személyes adatokat, illetéktelen személyektől megvédi, így megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, a személyes adatok tekintetében a véletlen megsemmisülést és sérülést. Különleges adatot a bodyART Mozgásstúdió Kft. nem kezel.

 • A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében a bodyART Mozgásstúdió Kft. biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 • A bodyART Mozgásstúdió Kft. az érintett kérelmére tájékoztatást ad az általa kezelt adatról, továbbá a Társaság által megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
 • A Társaság az érintett részére a kérelem benyújtásától számított 30 (harminc) naptári napon belül írásban tájékoztatást ad. Az érintett tájékoztatása csak akkor tagadható meg, ha azt meghatározott esetekben jogszabály lehetővé teszi. A felvilágosítás megtagadásáról, valamint az azzal kapcsolatos bírósági jogorvoslat lehetőségéről is tájékoztatja a bodyART Mozgásstúdió Kft. az érintettet.
 • A bodyART Mozgásstúdió Kft. biztosítja és folyamatosan felügyeli, hogy az elektronikusan kezelt adatállományokhoz történő munkatársi hozzáférés munkakörhöz kötötten történjen csak meg.

A Társaság informatikai vezetője rendszeresen ellenőrzi a jogosultsági rendszert, jogosultsági nyilvántartást vezet, gondoskodik az informatikai rendszer külső támadás elleni védelme ellenőrzéséről, az informatikai eszközök rendeltetésszerű használatáról és folyamatos üzemképességéről, valamint a Társaság szabályzataiban foglalt adatbiztonsági előírások teljesüléséről.

Továbbá gondoskodik a technikai és szervezeti intézkedésekről, amelyek az Infotv. és egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

 1. Belső adatvédelmi nyilvántartás

A bodyART Mozgásstúdió Kft., mint adatkezelő – az adatkezelés, adatfeldolgozás és adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából – Belső adatvédelmi nyilvántartást vezet.

A Társaság belső adatvédelmi nyilvántartást negyedévente felülvizsgálja.

A Belső adatvédelmi nyilvántartás tartalmazza egyrészt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH/Hatóság) felé kötelezően bejelentett, illetve a Hatóságnál nyilvántartott adatokat, másrészt a NAIH részéről nem nyilvántartott minden olyan adatot, amely az adatkezelés/ adatfeldolgozás/ adattovábbítás során felmerül az alábbiak szerint.

A Belső adatvédelmi nyilvántartás rögzíti:

 1. az adatkezelés célját,
 2. az adatkezelés jogalapját,
 3. az érintettek körét,
 4. az érintettekre vonatkozó adatok leírását,
 5. az adatok forrását,
 6. az adatok kezelésének időtartamát,
 7. a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját,
 8. az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó nevét és címét, a tényleges adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás helyét és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységét,
 9. az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegét,

A bodyART Mozgásstúdió Kft. – a Belső adatvédelmi nyilvántartás alapján – az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintett – a Társaság által kezelt vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott – adatairól, azok köréről, forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a tényleges adatkezelés helyéről, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak harmadik személy felé történő továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.

 

 1. Személyes és különleges adatok kezelése

Személyes adatok kezelése:

A bodyART Mozgásstúdió Kft. természetes személyek vonatkozásában a Társaság tevékenységéhez szükséges adatokat tartja nyilván (vendégek neve, lakcíme, telefonszáma, email címe).

Különleges adatok kezelése:

A Társasághoz beérkező különleges adatokat a bodyART Mozgásstúdió Kft. munkatársai a beérkezés napján megsemmisítik, vagy felismerhetetlenné teszik.

Különleges adat a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

 1. Célhoz kötöttség, megsemmisítés, hibás adatok kezelése

A bodyART Mozgásstúdió Kft. személyes adatot kizárólag a jelen szabályzat szerint, jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezeli a vonatkozó jogszabályok, valamint a célhoz kötöttség, a szükségesség és a tisztességesség jogelvi kötelezése szerint. A célhoz kötöttség és szükségesség elvének megtartása érdekében azon érintettek adatait a BodyART Mozgásstúdió Kft. nem kezeli tovább, amely érintettekre vonatkozóan a célhoz kötöttség megszűnt illetve az Érintettt hozzájárulásának esetleges visszavonásáig.

Megsemmisítésre, törlésre kerülő adatok meghatározása:

 • Elektronikus adatok (törlés)

  • Különleges adatokat tartalmazó dokumentum (azonnal);
  • E-mailben érkező be-, kimenő levelek (célhoz kötöttség megszűnését követően, feltéve, hogy a törlést a törvény nem zárja ki);
  • Informatikai rendszerben lévő személyes adatok (célhoz kötöttség megszűnését követően, feltéve, hogy a törlést a törvény nem zárja ki);
  • a Tárolt adatok (célhoz kötöttség megszűnését követően, feltéve, hogy a törlést a törvény nem zárja ki),
 • Papír alapú adatok (iratmegsemmisítővel)
 • Különleges adatokat tartalmazó dokumentum (azonnal);
 • Minden a kezelés során a bodyART Mozgásstúdió Kft-hez beérkezett személyes adatot tartalmazó fax, levél, nyilatkozat, egyéb dokumentum digitalizálását követően, feltéve, hogy a törlést a törvény nem zárja ki;

 

Megsemmisítési folyamat: valamennyi feleslegessé vált és selejtezést igénylő papír alapú dokumentum megsemmisítése a bodyART Mozgásstúdió Kft. székhelyén történik, iratmegsemmisítő berendezés használatával.

Pénzügyi adatot tartalmazó dokumentumok (pl.: számlák, teljesítési igazolások, szerződések, stb.) megsemmisítése kizárólag a bodyART Mozgásstúdió Kft. székhelyén történő iratmegsemmisítő használatával történhet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben rögzített megőrzési kötelezettségnek megfelelően. Azon bizonylatok esetében, amelyekre a számvitelről szóló törvény vonatkozik, az adatkezelés ideje a törvényben meghatározott idő (az ügylezárásától számított 8 év).

Hibás adatok kezelése:

Az adatkezelés során a bodyART Mozgásstúdió Kft. biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Ha a Társaság tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos, vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni, vagy helyesbítését a bodyART Mozgásstúdió Kft. vonatkozó csoportján/területén belül az adott adat rögzítéséért felelős munkatársánál kezdeményezni.

A bodyART Mozgásstúdió Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Ha a Társaság az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a bodyART Mozgásstúdió Kft. tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz (NAIH) fordulás lehetőségéről.

 1. Adattovábbítások szabályozása

a./Személyes adat a b./ és c./ pontban megjelölt kivétellel csak adatfeldolgozásra irányuló szerződés alapján továbbítható.

b./Személyes adat egyedi vagy csoportos továbbítását kérő hatósági megkeresés

Adatkezelő a nyilvánosság számára hozzá nem férhető adatokat csak hatósági, vagy bírósági megkeresésre, jogszabályban foglalt kötelezettségének teljesítése céljából adja ki. A kérés jogszerűségének megállapítását követően a Társaság , elküldi az adott hatóságnak a bekért adatokat.

c./Az ügyvédi irodáknak átadott adatok

d./Az a./ és b./ pont alapján történt adattovábbításokat rögzíteni kell a belső adatvédelmi nyilvántartásban oly módon, hogy megállapítható legyen, mely személyes adatokat mely szerv részére, milyen jogalap alapján milyen célból, mikor továbbították.

 1. Egyedi adatkezelési cselekmények szabályozása

A Társaság munkatársai csak a szerződésükben, munkaköri leírásukban, aláírt nyilatkozataikban szereplő feladatok ellátása érdekében jogosultak személyes adatokat kezelni.

Az intézkedésre jogosult munkatárs feladatai során, abban az esetben, ha az elvégzendő feladat a meghatározott eszközök által informatikai támogatottsággal nem rendelkezik, a szükséges személyes adatokról másolatot (hard copy), illetve kivonatot készíthet. Az így létrehozott dokumentumot a feladat céljának teljesülése után meg kell semmisíteni.

 1. Adatfeldolgozás

Az Info tv. és a Rendelet alapján adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Az Info tv. és a Rendelet alapján adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

 1. Hozzáférési jogosultságok

A Társaság minden munkatársa szerződésben vagy munkaköri leírásban meghatározott feladatai ellátása érdekében jogosult a személyes adatokat tartalmazó adatbázisok és informatikai berendezések használatára. A jogosultság munkakörökhöz van rendelve. A személyes adatok automatizált feldolgozása során a BodyART Mozgásstúdió Kft. biztosítja:

 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 • azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

A bodyART Mozgásstúdió Kft. és az adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja.

 

 1. Érintett tiltakozása személyes adatainak kezelése ellen

A személyes adatainak kezelése kapcsán érintett személyek a szabályozott módon szerezhetnek információkat a Társaság által kezelt személyes adataikról.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a bodyART Mozgásstúdió Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatja.

Ha a Társaság az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett a Társaság döntésével nem ért egyet, illetve ha a Társaság a törvény szerinti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az Infotv. 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat, melyről az érintettet a vonatkozó tájékoztatásban is tájékoztatni kell. A bíróság az ügyet soron kívül bírálja el. A per törvényszéki hatáskörbe tartozik.

Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, a tiltakozásról történő értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat a bodyART Mozgásstúdió Kft., mint adatkezelő ellen. A bodyART Mozgásstúdió Kft., mint adatkezelő az érintetett is perbe hívhatja.

Amennyiben a bodyART Mozgásstúdió Kft, mint adatkezelő, az érintett tiltakozását megalapozottnak találja és az adatátvevőt erről elmulasztja értesíteni, adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

A bodyART Mozgásstúdió Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 1. Munkaviszonnyal összefüggésben kezelt személyes adatok

A bodyART Mozgásstúdió Kft., mint munkáltató a munkavállalók személyes adatainak kezelése, feldolgozása és továbbítása során, illetve a személyes adatok védelme érdekében – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) valamint a Rendelet rendelkezéseivel összhangban – a következő alapelveket veszi figyelembe:

 • a munkavállalók személyiségi jogainak védelme, célhoz kötöttség, tisztességesség, szükségesség, arányosság, a jogok jóhiszemű és tisztességes gyakorlása, jogos érdekek védelme, egyenlő bánásmód, átláthatóság, biztonság, titokvédelem, partnerség, együttműködés és a személyhez fűződő jogokról való lemondás kizárása.

A bodyART Mozgásstúdió Kft. előzetesen tájékoztatja a munkavállalót a munkavállaló személyes adatainak kezeléséről. A Társaság a munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy a munkavállaló hozzájárulásával közöl.

A bodyART Mozgásstúdió Kft. a munkaviszonyból származó kötelezettségeinek teljesítése céljából a munkavállaló személyes adatait – a munkavállaló előzetes tájékoztatását követően, az adatszolgáltatás céljának megjelölésével, illetve a törvényben meghatározottak szerint – adatfeldolgozó számára átadhatja.

A munkavállalónak írásban kell hozzájárulását adnia személyes adatainak kezeléséhez, feldolgozásához és továbbításához, feltéve, hogy azt a törvény másként nem szabályozza. Ennek megfelelően a munkavállaló a személyéhez fűződő jogáról rendelkező jognyilatkozatot érvényesen csak írásban tehet.

A bodyART Mozgásstúdió Kft. a munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtételét vagy adat közlését kérheti, amely a munkavállaló személyiségi jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges.

A Társaság a munkavállalóra vonatkozó adatokat statisztikai célra felhasználhatja. Ezen adatok statisztikai célú felhasználásra a munkavállaló hozzájárulása nélkül is továbbíthatók, amennyiben azok személyazonosításra alkalmatlanok.

A bodyART Mozgásstúdió Kft. a munkavállalót kizárólag a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrzi, amennyiben az feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. A Társaság a munkavállalót előzetesen tájékoztatja az esetlegesen felmerülő személyiség jogi korlátozás módjáról, feltételeiről és várható tartamáról. A munkáltatói ellenőrzés és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével.

A munkavállaló magánéletét a bodyART Mozgásstúdió Kft. nem ellenőrzi.

A bodyART Mozgásstúdió Kft. székhelyén (1022 Budapest, Felvinci út 21. bodyART Mozgásstúdió BUDA) valamint telephelyén (1054 Budapest, Akadémia utca 11. bodyART Mozgásstúdió PEST) az– vagyonvédelmi célból – elektronikus megfigyelő rendszert működtet. Az Mt. 11. § (2) bekezdése és az Infotv. 20. § (2) bekezdése alapján a bodyART Mozgásstúdió Kft. előzetesen tájékoztatja a munkavállalót az elektronikus megfigyelő rendszer alkalmazásával együtt járó adatkezelés lényeges körülményeiről.

 

Munkáltató ellenőrzési jogköre:

A munkáltatónak joga van a munkavállalója munkavégzését ellenőrizni – bizonyos garanciális szabályok betartásával – azonban nem korlátlanul! Az ellenőrzésre kizárólag a munkáltatói jogok gyakorlójának van joga.

Az Mt. alapján a munkavállaló személyhez fűződő jogait tiszteletben kell tartania a munkáltatónak, ugyanakkor az Mt. lehetővé teszi azok korlátozását is, amennyiben az a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos.

Az elektronikus megfigyelő rendszer alkalmazására vonatkozó tájékoztató tartalma kiterjed:

 • az adatkezelés jogalapjára,
 • az egyes kamerák elhelyezésére és a vonatkozásukban fennálló célra, az általuk megfigyelt területre, tárgyra, illetőleg arra, hogy az adott kamerával közvetlen vagy rögzített megfigyelést végez-e a munkáltató,
 • az elektronikus megfigyelő rendszert üzemeltető (jogi vagy természetes) személy meghatározására, az adatkezelő és az adatfeldolgozó személyére,
 • a felvétel tárolásának helyére és időtartamára,
 • a felvételek tárolásával kapcsolatos adatbiztonsági intézkedésekre,
 • az adatok megismerésére jogosult személyek körére, illetőleg arra, hogy a felvételeket mely személyek, szervek részére, milyen esetben továbbíthatja,
 • a felvételek visszanézésére vonatkozó szabályokra, illetőleg arra, hogy a felvételeket milyen célból használhatja fel a bodyART Mozgásstúdió Kft.,
 • arra, hogy a munkavállalókat milyen jogok illetik meg az elektronikus megfigyelő rendszerrel összefüggésben és milyen módon tudják gyakorolni a jogaikat,
 • arra, hogy az információs önrendelkezési joguk megsértése esetén milyen jogérvényesítési eszközöket vehet igénybe a munkavállaló.

A megfigyelés során szerzett személyes adatok (képfelvételek) megőrzésének időtartama a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) 31. § (2)-(4) alapján a rögzítéstől számítva legfeljebb: a székhelyen 3 (azaz három) nap.

A Társaság a kamera rendszer alkalmazásának tudomásul vételét a munkavállaló részéről történő írásos nyilatkozat ellenjegyzésével szerzi meg.

A bodyART Mozgásstúdió Kft. rejtett kamerát nem üzemeltet.

 

Az adatkezelés nyilvántartási szám: ………………….


 

Az érintett nem nézheti meg a róla készült, rögzített képfelvételeket, csak kérheti annak zárolását

A munkavállalói személyes adatok harmadik félnek történő továbbítása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint, illetve az átadásra kerülő személyes adatok kezelése az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.

A bodyART Mozgásstúdió Kft. kizárja a munkahelyi technikai eszközök, az e-mail rendszer és az internet magáncélú használatát, és felhívta minden munkavállalója figyelmét, hogy a munkaviszonnyal összefüggő feladatok ellátása során felmerülő adatokba betekintést nyerhet. Az ügyviteli feladatok ellátásának folyamatossága érdekében, a helyettesítések alkalmával vagy a műszaki-technikai feladatok ellátása során a magáncélú használatból adódóan esetlegesen felmerülő személyes adatokba a bodyART Mozgásstúdió Kft. informatikai vezetője, illetve a munkáltatói jogkört gyakorló személyek betekintést nyerhetnek. Ennek tényét a munkavállaló – nyilatkozat aláírásával – tudomásul vette.

 

 1. Adatbiztonság

Az informatikai védelmen felül a bodyART Mozgásstúdió Kft. a következő biztonsági intézkedésekkel védi a rendelkezésre bocsátott adatokat:.

 • biztonsági kamera rendszer;

Bizalmas információk és a Társaság tulajdonában álló eszközök kezelése:

 • A bodyART Mozgásstúdió Kft. alkalmazottja a munka befejezését követően köteles minden, a dokumentum tárgyi hatálya alá tartozó bizalmas információt a saját vagy a szervezeti egysége részére biztosított zárt szekrénybe elhelyezni. A szekrényekben tilos olyan tárgyat vagy anyagot tárolni, amely a bizalmas információk sérülését vagy megsemmisülését eredményezi.
 • A munka befejezésével minden olyan kisebb terjedelmű, könnyen szállítható eszközt (adathordozót), amely bizalmas információkat tartalmaz, zárt szekrényben kell elhelyezni, illetve tárolni.
 • A zárt szekrény kulcsainak őrzéséről a zárt szekrényt használó munkavállaló gondoskodik.
 • Tilos a jelszót, PIN kódot, illetve egyéb azonosító adatot nyílt szövegként, illetve azt bárkinek megadni.
 • A papír alapú adathordozók megsemmisítésénél az iratkezelés és az irattárolás rendjéről szóló utasítás szerint kell eljárni. A nem papír alapú adathordozót úgy kell megsemmisíteni, hogy a rajtuk található adatok semmilyen körülmények között ne legyenek helyreállíthatók.
 • Dokumentumok fénymásolása, faxolása, scennelése során az eredeti és másolt iratokat tilos a helyszínen őrizetlenül hagyni, azokat a tevékenység befejezését követően a gépből el kell távolítani.

 

5 KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYZATOK, JOGSZABÁLYOK, TÁJÉKOZTATÓ

Kapcsolódó jogszabályok, törvények, rendeletek:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Továbbiakban: Info tv.)
 • A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv.
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fogy tv.)
 • 2012. évi I. tv. Munkatörvény könyv
 • Információs jogok- Alaptörvény
 • 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (honlap kialakítása)
 • 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet (közérdekű adatok tagolása
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Ptk. (személyi jogok védelme) (képmás és hangfelvétel)
 • 2012. évi C. törvény Büntető törvénykönyv (Btk).
 • 2000. évi C. törvény a Számvitelről

 

6 MEGSZÜNTETÉSEK

Jelen szabályzat hatálybalépésével nem veszti hatályát egyetlen szabályzat, utasítás sem.

 

7 MELLÉKLETEK

 1. sz. melléklet: Fogalomtár
 2. sz. melléklet: Belső adatvédelmi nyilvántartás
 3. sz. mellékelt Érintett tájékoztatása illetve hozzájárulása

FOGALOMTÁR

Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és idei.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT – állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik ország: minden olyan ország, amely nem EGT – állam.

 

A Szabályzat alkalmazása során az Infotv.-ben meghatározottakon túl:

a) adatvédelem: a személyes és különleges adatok kezelésének normatív szabályozása az adatalany információs önrendelkezési jogának érvényesítése érdekében;

b) információs önrendelkezési jog: az Alaptörvény VI. cikkében biztosított személyes adatok védelméhez való jognak az a tartalma, hogy mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról;

c) adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások és eljárási szabályok összessége; az adatkezelésnek az az állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és ezzel a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a legkisebb mértékűre csökkentik;

d) betekintési és megismerési jogosultság: az a jogkör, amelynek birtokában a jogosult számára elérhetővé, megismerhetővé válnak az adott adatállományban kezelt személyes és különleges adatok;

e) adathordozó: bármely alakban, bármilyen eszköz felhasználásával és bármilyen eljárással előállított, személyes vagy különleges adatot tartalmazó anyag;

f) hardver eszköz: valamennyi olyan eszköz, amelynek feladata az informatikai rendszer folyamatos működésének biztosítása, vagy amely biztonsági adatmentésre, avagy másolatok készítésére szolgál, valamint amely elektronikus vagy egyéb módon a számítógép külső behatás elleni védelmét szolgálja;

g) hírközlő eszköz: bármilyen technikai eszköz, technológiai eljárás, amely egy vagy több fogadó személy számára jelzések, adatok és információk továbbítására vagy fogadására alkalmas.

 

2.sz melléklet személyes adatok köre:

 

név:

születési hely,idő:

lakhelye:

telefonszám.

email cím:

3.sz. melléklet Érintett tájékoztatása illetve hozzájáruló nyilatkozata

 

 

Kedves Vendégünk!

A bodyART Mozgásstúdió Kft. (adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendeletére (Rendelet) az alábbiakról tájékoztatja Önt, mint Érintettet :

1) Az adatkezelő neve: bodyART Mozgásstúdió Kft. elérhetősége:

bodyART Mozgásstúdió BUDA

1022 Budapest, Felvinci út 21.; +36 1 7945593; buda@bodyartmozgasstudio.hu

1054 Budapest, Akedémia utca 11., +36 1 7888798; pest@bodyartmozgasstudio.hu

2) Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: dr. Szíjj-Sarkadi Zsuzsanna; szijj.zsuzsanna@bodyartmozgasstudio.hu

3) A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja: A bodyART Mozgásstúdió Kft. az Ön adatait, az Ön hozzájárulásának ideje alatt a bodyART Mozgásstúdió Kft-vel kötött szerződés teljesítése céljából kezeli az Ön személyes hozzájárulása alapján.

4) az adatkezelő és Ön szerződést kötöttek és az adatkezelő, a szerződéses teljesítése érdekében szükséges az Ön adatainak kezelése, ezért e tekintetben, ez az adatkezelő jogos érdekének minősül.

5) Adott esetben a személyes adatoknak nincsenek címzettjei,

6) Az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére csak az Ön kifejezett jóváhagyásával továbbíthat személyes adatokat,

7) A személyes adatok tárolásának időtartama az Ön hozzájárulásában meghatározott időtartam

8) Ön, mint érintett, kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve joga a van az adathordozáshoz.

9) Önt, mint érintettet, megilleti a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

10) Panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz (NAIH, http://www.naih.hu/)

11) Az Ön személyes adatszolgáltatása önkéntes, elmaradása esetén az adatkezelőnek a nyilvános adatbázisokból kell megszereznie az Ön elérhetőségét, melynek költségeit Önre fogja hárítani;

12) Automatizált döntéshozatal nem történik.

13) Az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést nem kíván végezni,

14) Önnek, mint érintettnek, joga van személyes adataihoz hozzáférni és ennek a következő információkhoz hozzáférést kapni:

- az adatkezelés céljai;

- az érintett személyes adatok kategóriái;

- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

- adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

- az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

- amennyiben az adatokat nem az érintettől (Öntől) gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

15) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

(16) A 15) pontban említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

17) Ön, mint érintett, jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

18) Ön, mint érintett, jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy egyéb jogalap;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

19) Önt, mint érintettet, megilleti, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

20) Ön, mint érintett, jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a Rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik

21. Az adatok hordozhatóságához való jog a fenti 20) pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

22. A jelen tájékoztató 20) pontjában említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

23. Ön, mint érintett, jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

24. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

25. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Budapest, 2018. május,25.

Vendégeink a fenti tájékoztatóban foglaltakat a bodyartmozgasstudio.hu oldalunkon elolvashatják és azzal, hogy a REGISZTRÁCIÓS LAP-t kitöltik és aláírják, kijelentik, hogy a fenti tájékoztatásban valamint a bodyART Mozgásstúdió Kft. Adatvédelmi Szabályzatában foglaltakat elolvasták és az abban foglaltakat megértették és azokat elfogadják.

2018_05_21_adatvedelmi_szabalyzat_bodyart_mozgasstudio.pdf